LinkedIn

Ziektewet eigenrisico verzekering

 1. Ziektewet eigenrisico verzekering

Ziektewet eigenrisico verzekering

Grip op de kosten van zieke ex-medewerkers

Medewerkers met een (tijdelijk) dienstverband die ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden. Dat kost u en uw collega ondernemers geld. Dit geldt ook voor mensen met een bijzondere arbeidsovereenkomst die ziek worden, zoals thuiswerkers of stagiaires. Zij krijgen maximaal twee jaar een Ziektewetuitkering. U betaalt hiervoor een Ziektewetpremie aan de Belastingdienst.

Hoe berekent de belastingdienst uw Ziektewetpremie voor 2022?

De Belastingdienst berekent uw Ziektewetpremie aan de hand van de ziektewet-informatie die het UWV over uw organisatie heeft verstrekt. De wijze waarop de gedifferentieerde premies worden berekend, is afhankelijk van de werkgeversgrootte.

 • Bij kleine werkgevers is de loonsom ≤ 25 maal het gemiddelde premieplichtig loon (€ 882.500).
 • Bij middelgrote werkgevers is de loonsom ≥ 25 en ≤ 100 maal het gemiddelde premieplichtig loon (€ 882.500 tot € 3.530.000).
 • Bij grote werkgevers is loonsom ≥ 100 maal het gemiddelde premieplichtig loon (≥ € 3.530.000).

Voor kleine werkgevers geldt een vaste sectorpremie. Deze premie wordt per sector vastgesteld op basis van de ziektewetuitkeringen van twee jaar eerder. Voor grote en middelgrote werkgevers geldt dat de ziektewet-schadelast van twee jaar eerder (het zogenaamde t-2 principe) respectievelijk bepalend en deels bepalend is voor de hoogte van de opgelegde beschikking. Uw premie voor 2022 wordt dus vastgesteld op basis van de gegevens uit 2020.

Begeleiding UWV

UWV is verantwoordelijk voor het bepalen van de uitkering en de begeleiding van de zieke ex-werknemer. Als die begeleiding geen effect heeft, kan dit gevolgen hebben voor uw Ziektewetpremie omdat de ex-werknemer langer ziek is. UWV is niet ingericht om de begeleiding goed te doen. Veel medewerkers zijn de laatste jaren vanuit de Ziektewet in de WGA zijn gekomen. De overheid heeft toen ingegrepen en de Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet Bezava) ingesteld. Door deze Wet zijn werkgevers financieel verantwoordelijk gemaakt voor Ziektewet uitkeringen.

SuperGarant maakt wel werk van zieke ex-medewerkers

Het is dus in uw belang dat een zieke ex-werknemer alle mogelijkheden benut om te werken en de juiste ondersteuning krijgt. En dat kan! Neem het heft in eigen hand, wordt eigen risicodrager voor de ziektewet en verzeker u bij SuperGarant. Wij maken wel werk van zieke ex-medewerkers.

SuperGarant heeft voor het MKB een Ziektewet eigenrisico verzekering ontwikkeld. Deze verzekering biedt u als eigenrisicodrager voor de Ziektewet de volgende voordelen:

 • U verzekert zich voor de Ziektewetuitkeringen die u moet betalen inclusief de overlijdensuitkering en het uitlooprisico.
 • SuperGarant verzorgt voor u de uitvoering van uw Ziektewetverplichtingen.
 • Persoonlijke begeleiding door ervaren casemanagers van SuperGarant met veel kennis en kunde op het gebied van verzuim, arbeidsrecht, UWV en actuele wet en regelgeving.
 • SuperGarant beschikt over eigen bedrijfsartsen met kennis van de branche.

Wat is verzekerd?

Onze Ziektewet eigenrisico verzekering biedt u belangrijke zekerheid. Wij bepalen volgens de wettelijke regels of er recht is op een Ziektewetuitkering, hoe hoog deze moet zijn en hoe lang de uitkering duurt. Omdat u hiervoor verzekerd bent, betalen wij die dan voor u uit aan de zieke ex-werknemer. En SuperGarant biedt professionele hulp om deze ex-werknemer zo mogelijk weer aan het werk te helpen. Dat is in het belang van uw ex-werknemer en zeker ook in dat van u. Als re-integratie slaagt, voorkomen we wellicht langdurige arbeidsongeschiktheid en mogelijk instroom in de WIA en de daarmee samenhangende kosten.

Voor welke medewerkers?

Deze verzekering biedt dekking voor medewerkers die ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden. Maar ook medewerkers met bijzondere arbeidsovereenkomsten die ziek worden en recht hebben op een ziektewetuitkering, zoals thuiswerkers of stagiaires, vallen onder de verzekering.

Wat blijft er verzekerd als u opzegt?

Mocht u de verzekering bij ons opzeggen dan blijven zieke (ex-) medewerkers onder de dekking vallen als de eerste ziektedag ligt voor de beëindigingsdatum van de verzekering.

Wat is niet verzekerd?

In de onderstaande gevallen is er geen dekking op de Ziektewet eigenrisico verzekering:

 • Wij keren niet uit als er geen wettelijk recht is op een Ziektewetuitkering.
 • De eerste twee ziektedagen in de Ziektewetperiodevallen (net zoals bij UWV) onder het eigen risico van de zieke ex- medewerkers. Als een loondoorbetaling bij ziekte voorafgaat aan de Ziektewetuitkering en minimaal twee dagen heeft geduurd, geldt er geen eigen risico.
 • Ziektegevallen die al bestaan als de verzekering ingaat, zijn niet verzekerd. Voor ex-medewerkers die een Ziektewetuitkering ontvangen blijft UWV zorgen voor de uitkering en begeleiding. Als u het risico bij een andere verzekeraar heeft ondergebracht en naar ons overstapt, hangt het af van de voorwaarden van uw huidige verzekeraar of bestaande ziektegevallen verzekerd blijven. Uiteraard zullen wij u hierin begeleiden.

Bepaalde medewerkers blijven bij UWV

Medewerkers die ziek zijn ten gevolge van orgaandonatie, zwangerschap of bevalling en medewerkers met een structurele functionele beperking of arbeidshandicap blijven verzekerd bij UWV. U blijft voor hen premie betalen aan UWV.

Eigenrisicodrager worden

Een werkgever kan twee keer per jaar eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet: op 1 januari en op 1 juli. Een ondernemer die voor het eerst iemand in dienst neemt, kan direct op het moment dat hij werkgever wordt eigenrisicodrager worden. In de drie jaar vóór de begindatum van het eigenrisicodragerschap mag u geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet zijn geweest.